selective focus photography of three books beside opened notebook

Årsmötet är lokalföreningens högsta beslutande organ. Årsmötet utser styrelsen, som har att verka som lokalföreningens verkställande organ. Styrelsen har att mellan årsmötena leda föreningens löpande verksamhet i enlighet med stadgarna och årsmötets beslut samt förvalta föreningens tillgångar.

Årsmötet ska hållas senast den 31 mars varje år. Motioner ska vara styrelsen tillhanda före december månads utgång året före. Kallelse och dagordning till årsmötet ska skickas ut minst en månad före årsmötet via de kontaktuppgifter som lämnats till medlemsregistret, vanligen e-post. Röstberättigad vid årsmötet är enskild myndig medlem som är och har varit medlem i lokalföreningen minst en månad före mötet.

PDF för att visa, spara eller skriva ut:

Stadgar från 2022

Föreningen är medlemmarna

Föreningen består av dess medlemmar och därför är din insats viktig. En del människor är jätteduktiga på att göra en sak och andra människor är jättebra på en annan sak. Just därför kan du lugnt berätta om vad du skulle vilja göra för föreningen. Det kan vara att ordna en medlemsaktivitet, starta en studiecirkel, dela ut informationsmaterial, påverka politiker, sitta i styrelsen eller andra förtroendeuppdrag. Kom med ditt förslag, så försöker vi hitta just din plats i föreningen.

Vi påverkar!

Attention påverkar inom en rad områden för att förbättra livssituation och stötta personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) och deras familjer, så de ska få den hjälp och det stöd de behöver och har rätt till. 

Det som är bra för den som har NPF är bra för alla, men inte tvärtom.

Attention

Intressepolitiskt arbete

Vi sprider kunskap om NPF bland annat genom att svara på remisser, genomföra enkätundersökningar, publicera rapporter och medverka i referensgrupper.

Attention ställer krav på politiker och andra ansvariga i kommuner, regioner och riksdag. Vi påverkar även andra beslutsfattare inom olika samhällsorgan genom att påtala brister i samhället.

Attention Jämtland-Härjedalen

Tack vare våra medlemmar och de eldsjälar som arbetar ideellt för Attention Jämtland-Härjedalen kan vi bedriva påverkansarbete och genomföra föreläsningar, medlemsaktiviteter och starta studiecirklar. 

VI PÅVERKAR BL.A GENOM BRUKARRÅD OCH OLIKA ORGANISATIONER

Region Jämtland-Härjedalens brukarråd för:

  • BUH – Barn- och Ungdomshabiliteringen
  • Område Psykiatri
  • Hjälpmedel
  • RJHT – Region JH:s Tillgänglighetsråd (via Funktionsrätt JH)
  • Föreningspunkten

Östersunds kommun:

  • Vård och Omsorgsnämndens brukarråd (LSS)
  • Dialoggruppen (LSS)

Åre kommun:

  • RÅFF – Rådet för funktionshindersfrågor

Klicka på länkarna här nedanför om du vill komma till respektive organisations hemsida!

Paraplyorganisationer:

  • Funktionsrätt Östersund

VI SAMARBETAR MED

​​Konferenser och seminarium

Vi bjuds frekvent in att delta på olika konferenser, föreläsningar och evenemang. Det kan vara som föreläsare, för att ha ett informationsbord eller som vidareutbildning för oss.

Vi ordnar egna föreläsningar, konferenser och informationsträffar, för att sprida kunskap.

Projekt

Riksförbundet Attention driver projekt som gör det möjligt att fokusera på något av alla områden där det behövs förbättringar för personer med NPF och deras anhöriga. 

Vi lokalföreningar har möjlighet att påverka vilka projekt som Riksförbundet ska driva, t.ex genom en motion/förslag till Förbundsstämman. 

Vid Förbundsstämman 2021 antogs vår motion om att “Starta ett projekt om/för “Unga föräldrar med NPF”. Så nu väntar vi ivrigt på att projektet ska bli verklighet.

Press och media

Genom medlemstidningen “Attention”, nyhetsbevakning, våra hemsidor, Facebooksidor och grupper, Attention Play på YouTube och andra sociala medier ges vi möjlighet till snabb spridning av vårt arbete och vad som händer inom NPF-området.

Vi har också frekvent kontakt med radio och tidningar antingen genom att vi blir tillfrågade eller genom att vi kontaktar dem. Ibland “skriver vi under på” insändare tillsammans med andra organisationer.