Attentions Tjejgrupper tonårstjejer

Det här är ett studiecirkelmaterial för att starta upp grupper och träffar för tonårstjejer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF).

Materialet är indelat på 7 träffar och innehåller även tips på flera träffar. Teman man tar upp är Vänskap, Familj, Kropp, ideal och självkänsla, Kärlek samt Påverkan.

Tonårstjejer med ADHD, Asperger och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är en grupp som ofta blir osynlig. Därför är Attentions arbete med tjejgrupper en viktig satsning. Vårt mål är att det ska finnas bra aktiviteter och forum för diskussion, samtal och möten för tonårstjejer. Förhoppningen är att ge tjejerna fler verktyg och ett sammanhang med roliga samtal, aktiviteter och sociala kontakter.

Tanken är att det här materialet ska fungera som ett underlag för Attentions föreningar som vill starta upp tjejgruppsverksamhet. Det innehåller bakgrundsinformation, tips om hur man kan lägga upp träffarna, nå deltagare, praktiska övningar och inspiration till träffarna. Det går att följa materialet träff för träff eller hoppa mellan de olika kapitlen och välja det som passar er.

Materialet är uppdelat med en träff per kapitel. Varje träff har olika teman med övningar som kan ligga till grund för samtal och reflektion inom det ämnet. Teman är ämnen som ligger nära målgruppen och som många kan ha både intresse och behov av att prata om.

Målgruppen för träffarna är tonårstjejer mellan 13 och 19 år. Om det blir stor åldersskillnad på deltagarna försöker vi anpassa träffarna så de passar alla. Finns det möjlighet så delar vi istället upp deltagarna i olika grupper.

TJEJER NEUROPSYKIATRISKA FUNKTIONSNEDSÄTTNINGAR

Man ställer diagnosen ADHD i högre utsträckning på pojkar och män än på flickor och kvinnor, men mörkertalet bland tjejer är stort. Flickor är ofta inte lika utåtagerande som pojkar och även om de har lika många symtom så har de sällan samma intensitet. Det är vanligare att flickor har mer problem med uppmärksamhet och koncentration, medan pojkar oftare är överaktiva.

Tjejer ställer man ofta höga krav på när det kommer till anpassningsförmåga, social kompetens och förmåga att samordna många olika delar i livet. Tjejer ska gärna vara högpresterande och samtidigt tillgängliga i alla relationer som livet rymmer. För många är kraven orimliga, särskilt om man har en funktionsnedsättning som gör att man inte har förmåga att utföra det som efterfrågas.

En rapport av SBU 2005 konstaterade till exempel att flickor med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) i stor utsträckning stöttes ut ur kamratgemenskapen redan i förskolan och att de även i skolan var ensammare än sina klasskamrater och att det även speglades på fritiden. Brist på samhörighet försätter de här tjejerna i en särskilt utsatt position då de riskerar att bli utnyttjade i olika sammanhang för att få höra till. Sociala svårigheter, låg självkänsla och bristande impulskontroll är vanligt. Det gör det ofta svårt för många flickor med ADHD att hävda sig själva och sina rättigheter.

Attention Jämtland-Härjedalen samarbetar med ABF JH