Vid sista träffen (i alla fall en del av träffen) är syftet ”att knyta ihop säcken”, att samla ihop det ni har pratat om i hela cirkeln, uppmärksamma vad man tar med sig för erfarenheter in i sin egen vardag men kanske också utbyta erfarenheter kring hjälp och stöd som finns runtomkring dig.

Ta fram bladet från första träffen, där ni skrivit gruppens förväntningar och diskutera om de infriades.

Vid sista träffen kan det också vara lämpligt att diskutera om gruppen ska ska fortsätta träffas, t.ex. nästa termin, och under vilka ”former” dvs som en studiecirkel, med eller utan studiecirkelmaterial, samma ledare, annan ledare, samma plats, annan plats osv.

Dela gärna ut en enkät till deltagarna för utvärdering av hur cirkeln har upplevts.

EXEMPEL PÅ UTVÄRDERING:  ENKÄT EFTER STUDIECIRKELN

Här är några förslag på frågor. Lägg in fler frågor beroende på vilket innehåll ni haft på era träffar.

För att hjälpa oss att utveckla kursen ber vi dig att ge dina synpunkter på hur du uppfattat den studiecirkel du deltagit i. Besvara nedanstående frågor med den siffra som bäst stämmer överens med din uppfattning, mellan ”Inte bra” och ”Mycket bra”.

1
Inte bra

2

3
Varken eller

4

5
Mycket bra

1. Hur upplevde du helhetsintrycket av cirkeln i förhållande till syftet?

2. Hur upplevde du cirkelns struktur? 

3. Vad anser du om träffarnas upplägg, planering, tempo och antalet träffar?

4. Hur upplevde du balansen mellan information och genomgång av individuell reflektion/ gruppdiskussion?

5. Hur upplevde du rasterna med fika och möjlighet till spontanprat?

6. Hur upplevde du innehållet i varje träff? 

o Första träffen – Bekanta sig med varandra: Syftet med träffen var att bekanta sig med varandra, cirkeln och skapa trygghet i gruppen samt att ge en nyfikenhet inför fortsatta träffar.

o Träff – Gästföreläsare: Syftet var att bjuda in en gästföreläsare efter gruppens behov.

o Sista träffen – Avslut: Syftet med träffen är ”att knyta ihop säcken” alltså att samla ihop det vi har pratat om under hela cirkeln och att uppmärksamma vad man tar med sig för erfarenheter in i sin egen vardag.

7. Fokus: 
Besvara nedanstående två frågor med den siffra som bäst stämmer överens med din uppfattning, mellan ”På dig själv” och ”Hemsituationen”.

a) Var tänkte du att ditt fokus skulle ligga under cirkeln? 

b) Var låg ditt fokus under cirkeln

1

På dig själv

2

3

I en kombi-nation

4

5

Hemsitua-tionen

8. Anser du att syftet med cirkeln/varje träff har uppnåtts, har du några förbättringsförslag?

9. Övrigt du vill tillägga?